خدمات آموزشی

خدمات آموزشی

  • با توجه به فراگیر شدن استفاده از سیستم فاضلابی پوش فیت در ساختمان ها و داشتن برتری های متعدد نسبت به سیستم فاضلابی گذشته، لزوم آموزش این سیستم جدید و مدرن بیش از پیش در بین جامعه تاسیسات احساس می شود.اجرای سیستم فاضلابی پوش فیت نسبت به سیستم های دیگر سهولت بیشتری داشته اما در نهایت سادگی دارای نکات تاثیر گذار می باشد که رعایت ان ارتباط مستقیم با کارایی سیستم خواهد داشت.
      از همین رو شرکت پلی ران از ابتدا تا کنون به منظور ارتقاء بهره وری مشتریان از محصولات ، نظارت مستمر بر اجرای صحیح سیستم فاضلابی پوش فیت را جزء خدمات خود قرار داده است.

خدمات آموزشی