برج مرکز تجارت قزوین

برج مرکز تجارت قزوین

structure

نام: برج مرکز تجارت قزوین
 آدرس: قزوین،بلوار دانشگاه امام خمینی
 طبقات: 24طبقه
نوع جنس: پوش فیت پروتکت