برج مرکز تجارت جهانی تبریز

برج مرکز تجارت جهانی تبریز

structure

نام: برج مرکز تجارت جهانی تبریز
آدرس: تبریز، ولیعصر، پروین اعتصامی، میدان تجارت جهانی
طبقات:33 طبقه
زير بنا:41000
کارفرما:مسکن و شهرسازی و گروه مهندسی پردیسان
مشاور:گروه مهندسين مشاور از زاپن- گروه پردیسان
پيمان کار:گروه مهندسی پردیسان
نوع جنس:پوش فیت خود اطفا -پوش فیت سایلنت