کف شور سیفون دار

کف شور سیفون دار

 • مشخصات فنی :

   قطر /mm  کد کالا توضیحات 
  50 770-050-10 خروجی عمودی -آبکاری نشده 
  50  771-050-10 خروجی عمودی -آبکاری شده     
    50   772-050-10 خروجی افقی با صفحه 10*10 آبکاری نشده
    50   772-050-15 خروجی افقی با صفحه 15*15 آبکاری نشده
   50   773-050-10 خروجی افقی با صفحه 10*10 آبکاری شده
     50    773-050-15     خروجی افقی با صفحه 15*15 آبکاری شده

کف شور سیفون دار
کف شور سیفون دار