کف شور سیفون دار

کف شور سیفون دار

 • مشخصات فنی :

  نوع  کد کالا تعداد در بسته
   خروجی عمودی
  کرم یا طوسی 770-050-10 48
  آب کاری کروم  771-050-10   48   
  خروجی افقی 
    کرم یا طوسی  772-050-10 55
    آب کاری کروم   772-050-10 55

کف شور سیفون دار
کف شور سیفون دار