چهارراه 67

چهارراه 67

  • مشخصات فنی :

     قطر اسمی mm   کد کالا زاویه L /mm   Z1/mm  Z2/mm  Z3/mm  Z4/mm
    110     717-100-67   67 201   40  85  85 85 

چهارراه 67
چهارراه 67