پمپ مکانیکی تزریق در سیستم آبیاری

پمپ مکانیکی تزریق در سیستم آبیاری

  • مشخصات فنی :

    برای تزریق کود،اسید و سایر مایعات مورد نیاز با استفاده از پیستون مکشی

پمپ مکانیکی تزریق در سیستم آبیاری
پمپ مکانیکی تزریق در سیستم آبیاری