پلی اتیلن PE 80

پلی اتیلن PE 80

 • مشخصات فنی :

  قطراسمی mm

  ضخامت mm

  قطرخارجی

  mm

  فشار اسمی

  atm)PN)

  طول m

  مواد

  وزن

  یک متر kg

  16.00

  1/4+0/4

  16+0.3

  4

  کلاف 400متری

  PE-LD

  0/064

  20´2/0

  2/0+0/3

  20+0.3

  13

  کلاف 100متری

  PE-HD PE80

  0/118

  25´2/0

  2/0+0/3

  25+0.3

  10

  کلاف 100متری

  PE-HD PE80

  0/151

  32´2/4

  2/4+0/4

  32+0.3

  10

  کلاف 100متری

  PE-HD PE80

  0/232

  40´2/0

  2/0+0/3

  40+0.4

  6

  کلاف 100متری

  PE-HD PE80

  0/251

  40´3/0

  3/0+0/5

  40+0.4

  10

  کلاف 100متری

  PE-HD PE80

  0/356

  50´2/4

  2/4+0/4

  50+0.4

  6

  کلاف 100متری

  PE-HD PE80

  0/374

  50´3/7

  3/7+0/5

  50+0.4

  10

  کلاف 100متری

  PE-HD PE80

  0/549

  63´3/0

  3/0+0/4

  50+0.4

  6

  کلاف 100متری

  PE-HD PE80

  0/580

  63´4/7

  4/7+0/6

  63+0.4

  10

  کلاف 100متری

  PE-HD PE80

  0/873

  75´3/6

  3/6+0/5

  75+0.5

  6

  کلاف 100متری

  PE-HD PE80

  0/828

  75´5/6

  5/6+0/7

  75+0.5

  10

  کلاف 100متری

  PE-HD PE80

  1/24

  90´4/3

  4/3+0/6

  90+0.6

  6

  کلاف 100متری

  PE-HD PE80

  1/18

  90´6/7

  6/7+0/8

  90+0.6

  10

  کلاف 100متری

  PE-HD PE80

  1/770

  110´5/3

  5/3+0/7

  110+0.7

  6

  کلاف 100متری

  PE-HD PE80

  1/770

  110´8/1

  8/1+1/0

  110+0.7

  10

  کلاف 100متری

  PE-HD PE80

  2/62

  125´60

  6/0+0/7

  125+0.8

  6

  کلاف 50متری

  PE-HD PE80

  2/27

  125´9/2

  9/2+1/1

  125+0.8

  10

  کلاف 50 متری

  PE-HD PE80

  3/37

  160´7/7

  7/7+0/9

  160+1.0

  6

  شاخه 6 متری

  PE-HD PE80

  3/72

  160´11/8

  11/8+1/3

  160+1.0

  10

  شاخه 6 متری

  PE-HD PE80

  5/5

  200´9/6

  9/6+1/1

  200+1.2

  6

  شاخه 6 متری

  PE-HD PE80

  5/78

  200´14/7

  14/7+1/6

  200+1.2

  10

  شاخه 6 متری

  PE-HD PE80

  8/56

  250´11/9

  11/9+1/3

  250+1.5

  6

  شاخه 6 متری

  PE-HD PE80

  8/93

  250´18/4

  18/4+2/0

  250+1.5

  10

  شاخه 6 متری

  PE-HD PE80

  13/4

   

   لوله های پلی اتیلن PE100 ،در صورت سفارش تولید و ارائه می شود.

  دارای نشان استاندارد ملی
  منطبق با استاندارد  DIN8074
  دارای نواری آبی در امتداد طولی
  مورد استفاده در سیستم های :
  آبیاری  تحت فشار (قطره ای و بارانی)
  مناسب ترین لوله برای انتقال و توزیع آب
  در طول های استاندارد

پلی اتیلن PE 80
پلی اتیلن PE 80