پانچر مخصوص قطره چکان های روی خط

پانچر مخصوص قطره چکان های روی خط

  • مشخصات فنی :

    مخصوص قطره چکان های روی خط

پانچر مخصوص قطره چکان های روی خط
پانچر مخصوص قطره چکان های روی خط