لوله یک سر سوکت

لوله یک سر سوکت

 • مشخصات فنی :

  قطر(میلی متر) طول(سانتی متر)  کد کالا تعداد در بسته 
  40 30  700-040-03 18
  50  700-040-03 18
  100 700-040-03 18
  200  700-040-03 18 
  300 700-040-03 18
   قطر(میلی متر) طول(سانتی متر)   کد کالا  تعداد در بسته  
  50

       
       
       
  30 700-050-03 10
  50 700-050-05 10
  100  700-050-10 10
  200   700-050-20 10
  300  700-050-30 10
  قطر(میلی متر)   طول(سانتی متر)    کد کالا     تعداد در بسته 
   75
      
      
      
      
  30  700-075-03 10 
  50  700-075-05 10
  100   700-075-10 10
  200 700-075-20 10
  300   900-075-30 10 
   قطر(میلی متر)        طول(سانتی متر)      کد کالا      تعداد در بسته
  110    
      
      
      
      
  30 700-110-03
  50  700-110-05 6
  100 700-110-10 6
  200 700-110-20 6
  300 700-110-30
      قطر(میلی متر)         طول(سانتی متر)          کد کالا     تعداد در بسته 
   125   
      
      
      
      
   30   700-125-03  4
  50 700-125-05 4
  100    700-125-10  4
  200    700-125-20 4
  300  700-125-30 4
      قطر(میلی متر)             طول(سانتی متر)              کد کالا     تعداد در بسته 
   160
      
      
      
  30 700-160-03  2
  50 700-160-05 2
  100 700-160-10  2
  200  700-160-20  2
  300 700-160-30 2
      قطر(میلی متر)                    طول(سانتی متر)                    کد کالا      تعداد در بسته
  200    
      
      
      
      
  50  700-200-05 2
  100   700-200-10 2
  200 700-200-20 2
  300 700-200-30

لوله یک سر سوکت
لوله یک سر سوکت