لوله یک سر سوکت

لوله یک سر سوکت

 • مشخصات فنی :

  قطر اسمی mm   طول cm   کد کالا
   40 30  700-040-03 
  50 700-040-05  
  100 700-040-10
  200 700-040-20
  300 700-040-30
  قطر اسمی mm طول cm  کد کالا
  50

       
       
       
  30 700-050-03
  50 700-050-05
   100  700-050-10
  200   700-050-20
  300  700-050-30
  قطر اسمی mm       طول cm    کد کالا    
      75
      
      
      
      
  30  700-070-03
   50  700-070-05
  100   700-070-10
  200 700-070-20
   300   700-070-30
   قطر اسمی mm              طول cm        کد کالا    
  110    
      
      
      
      
  30 700-100-03
   50  700-100-05
  100 700-100-10
  200 700-100-20
  300 700-100-30
      قطر اسمی mm                   طول cm            کد کالا    
   125   
      
      
      
      
   30   700-125-03
  50 700-125-05
   100    700-125-10
  200    700-125-20
  300  700-125-30
      قطر اسمی mm                           طول cm                کد کالا    
      160
      
      
      
  30 700-160-03
  50 700-160-05
  100 700-160-10
  200  700-160-20
  300 700-160-30
      قطر اسمی mm                    طول cm                    کد کالا    
  200    
      
      
      
      
   30  700-200-03 
  50     700-200-05
   100   700-200-10
  200 700-200-20
  300 700-200-30

لوله یک سر سوکت
لوله یک سر سوکت