لوله یک سر سوکت

لوله یک سر سوکت

 • مشخصات فنی :

  قطر(میلی متر) طول(سانتی متر)  کد کالا  تعداد در بسته
  50

       
       
       
  30 900-050-03 10
  50 900-050-05 10
   100  900-050-10 10
  200    900-050-20   10
  300   900-050-30 10
  قطر(میلی متر) طول(سانتی متر)  کد کالا      تعداد در بسته
      75
      
      
      
      
  30      900-075-03 10
   50      900-075-05 10
   100       900-075-10 10
  200     900-075-20 10
    300       900-075-30 10
  قطر(میلی متر) طول(سانتی متر)      کد کالا     تعداد در بسته 
  110    
      
      
      
      
  30 900-110-03  6
   50  900-110-05 6
  100 900-110-10 6
  200 900-110-20 6
  300 900-110-30 6
  قطر(میلی متر) طول(سانتی متر)          کد کالا     تعداد در بسته 
   125   
      
      
      
      
  30 900-125-03 4
  50 900-125-05 4
  100 900-125-10 4
  200  900-125-20 4
  300  900-125-30 4
  قطر(میلی متر) طول(سانتی متر)              کد کالا      تعداد در بسته
      160
      
      
      
  30 900-160-03 2
  50 900-160-05 2
  100 900-160-10 2
  200  900-160-20 2
  300 900-160-30
  قطر(میلی متر)      طول(سانتی متر)             کد کالا          تعداد در بسته    
   200   
       
       
  50  700-200-05   2
  100  700-200-10  2 
  200  700-200-20  2
  300 700-200-30 2

لوله یک سر سوکت
لوله یک سر سوکت