لوله یک سر سوکت true silent پلی ران

لوله یک سر سوکت true silent پلی ران

 • مشخصات فنی :

  قطر اسمی mm طول cm  کد کالا
  50

       
       
       
  30 900-050-03
  50 900-050-05
   100  900-050-10
  200    900-050-20  
  300   900-050-30
  قطر اسمی mm       طول cm    کد کالا    
      75
      
      
      
      
  30      900-070-03
   50      900-070-05
   100       900-070-10
  200     900-070-20
    300       900-070-30
   قطر اسمی mm              طول cm        کد کالا    
  110    
      
      
      
      
  30 900-100-03
   50  900-100-05
  100 900-100-10
  200 900-100-20
  300 900-100-30
      قطر اسمی mm                   طول cm            کد کالا    
   125   
      
      
      
      
  30 900-125-03
  50 900-125-05
  100 900-125-10
  200  900-125-20
  300  900-125-30
      قطر اسمی mm                           طول cm                کد کالا    
      160
      
      
      
  30 900-160-03
  50 900-160-05
  100 900-160-10
  200  900-160-20
  300 900-160-30

لوله یک سر سوکت true silent پلی ران
لوله یک سر سوکت true silent پلی ران