لوله دو سر سوکت

لوله دو سر سوکت

 • مشخصات فنی :

  قطر(میلی متر) طول(سانتی متر)  کد کالا  تعداد در بسته
  50

       
       
       
  50 902-050-05 10
   100  902-050-10 10
  200    902-050-20   10
  300   902-050-30 10
  قطر(میلی متر) طول(سانتی متر)  کد کالا      تعداد در بسته
      75
      
      
      
      
  50  902-075-05 10
  100   902-075-10 10
  200 902-075-20 10
  300   902-075-30 10
  قطر(میلی متر) طول(سانتی متر)      کد کالا      تعداد در بسته
  110    
      
      
      
      
  50  902-110-05 6
  100 902-110-10 6
  200 902-110-20
  300 902-110-30 6
  قطر(میلی متر) طول(سانتی متر)          کد کالا      تعداد در بسته
   125   
      
      
      
      
  50 902-125-05 4
  100 902-125-10 4
  200  902-125-20 4
  300  902-125-30
  قطر(میلی متر) طول(سانتی متر)              کد کالا      تعداد در بسته
  160
      
      
      
  50 902-160-05 2
  100 902-160-10 2
  200  902-160-20 2
  300 902-160-30 2
     قطر(میلی متر)  طول(سانتی متر)                      کد کالا          تعداد در بسته
    200  
      
      
      
  50 902-200-05  2
  100  902-200-10 2
   200 902-200-20 2
  300  902-200-30 2

لوله دو سر سوکت
لوله دو سر سوکت