لوله های دو سر سوکت true silent پلی ران

لوله های دو سر سوکت true silent پلی ران

 • مشخصات فنی :

  قطر اسمی mm طول cm  کد کالا
  50

       
       
       
  - -
  50 902-050-05
   100  902-050-10
  200    902-050-20  
  300   902-050-30
  قطر اسمی mm       طول cm    کد کالا    
      75
      
      
      
      
   -  -
  50  902-070-05
  100   902-070-10
  200 902-070-20
  300   902-070-30
   قطر اسمی mm              طول cm        کد کالا    
  110    
      
      
      
      
  -  -
  50  902-100-05
  100 902-100-10
  200 902-100-20
  300 902-100-30
      قطر اسمی mm                   طول cm            کد کالا    
   125   
      
      
      
      
     -  -
  50 902-125-05
  100 902-125-10
  200  902-125-20
  300  902-125-30
      قطر اسمی mm                           طول cm                کد کالا    
  160
      
      
      
       -  -
  50 902-160-05
  100 902-160-10
  200  902-160-20
  300 902-160-30

لوله های دو سر سوکت true silent پلی ران
لوله های دو سر سوکت true silent پلی ران