لوله دو سر سوکت

لوله دو سر سوکت

 • مشخصات فنی :

  قطر(میلی متر) طول(سانتی متر)   کد کالا تعداد در بسته 
   40 50 702-040-05    18
  100 702-040-10  18
  200 702-040-20  18
  300 702-040-30  18
  قطر(میلی متر) طول(سانتی متر)  کد کالا  تعداد در بسته
  50

       
       
       
  50 702-050-05 10
  100  702-050-10 10
  200   702-050-20   10
  300  702-050-30 10 
  قطر(میلی متر)     طول(سانتی متر)   کد کالا      تعداد در بسته
      75
      
      
      
      
  50  702-075-05 10 
  100   702-075-10 10
  200 702-075-20 10
  300   702-075-30 10 
   قطر(میلی متر)              طول(سانتی متر)       کد کالا     تعداد در بسته 
  110    
      
      
      
      
  50  702-110-05 6
  100 702-110-10 6
  200 702-110-20
  300 702-110-30
      قطر(میلی متر)                 طول(سانتی متر)          کد کالا      تعداد در بسته
   125   
      
      
      
      
  50 702-125-05 4
   100  702-125-10 4
  200 702-125-20 4
  300  702-125-30 4
      قطر(میلی متر)                         طول(سانتی متر)                کد کالا      تعداد در بسته
  160
      
      
      
  50 702-160-05  2
  100 702-160-10 2
  200  702-160-20 2
  300 702-160-30  2
      قطر(میلی متر)                  طول(سانتی متر)                  کد کالا      تعداد در بسته
  200    
      
      
      
      
  50 702-200-05  
  100  702-200-10
  200 702-200-20
  300 702-200-30

لوله دو سر سوکت
لوله دو سر سوکت