لوله دو سر سوکت

لوله دو سر سوکت

 • مشخصات فنی :

  قطر اسمی mm   طول cm   کد کالا
   40 50 702-040-05  
  100 702-040-10
  200 702-040-20
  300 702-040-30
  قطر اسمی mm طول cm  کد کالا
  50

       
       
       
  50 702-050-05
  100  702-050-10
  200   702-050-20  
  300  702-050-30
  قطر اسمی mm       طول cm    کد کالا    
      75
      
      
      
      
  50  702-070-05
  100   702-070-10
  200 702-070-20
  300   702-070-30
   قطر اسمی mm              طول cm        کد کالا    
  110    
      
      
      
      
  50  702-100-05
  100 702-100-10
  200 702-100-20
  300 702-100-30
      قطر اسمی mm                   طول cm            کد کالا    
   125   
      
      
      
      
  50 702-125-05
   100  702-125-10
  200 702-125-20
  300  702-125-30
      قطر اسمی mm                           طول cm                کد کالا    
  160
      
      
      
  50 702-160-05
  100 702-160-10
  200  702-160-20
  300 702-160-30
      قطر اسمی mm                    طول cm                    کد کالا    
  200    
      
      
      
      
  50 702-200-05  
  100  702-200-10
  200 702-200-20
  300 702-200-30

لوله دو سر سوکت
لوله دو سر سوکت