صفحه فتوالکتریک

صفحه فتوالکتریک

  • مشخصات فنی :

    تامین کننده انرژی مورد نیاز در سیستم هوشمند
    مورد استفاده در دستگاه های کنترل کننده شیرهای برقی، ارسال و جمع آوری داده ها

صفحه فتوالکتریک
صفحه فتوالکتریک