سیفون یک تکه (با علمک و درپوش)

سیفون یک تکه (با علمک و درپوش)

 • مشخصات فنی :

   قطر اسمی mm   کد کالا
  50 753-050-00
    75 753-075-00
   110 753-100-00

سیفون یک تکه (با علمک و درپوش)
سیفون یک تکه (با علمک و درپوش)