سیفون بازدید (مورد استفاده در فاضلاب شهری)

سیفون بازدید (مورد استفاده در فاضلاب شهری)

  • مشخصات فنی :

     قطر اسمی mm   کد کالا
    110 751-100-00
      125 751-125-00
     160 751-160-00

سیفون بازدید (مورد استفاده در فاضلاب شهری)
سیفون بازدید (مورد استفاده در فاضلاب شهری)