سه راه بازدید 90

سه راه بازدید 90

 • مشخصات فنی :

   قطر  زاویه  LT / mm  L1 / mm  L2 / mm
  Z /mm  کد کالا
  75 90 210  145 62 43 915-070-90
  110  90 266/5  193  80
   60 915-100-90
   125  90      294    215  88/5  67 915-125-90
  200 90       524   400    122    125 915-200-90

سه راه بازدید 90
سه راه بازدید 90