سه راه بازدید 90

سه راه بازدید 90

 • مشخصات فنی :

   قطر اسمی mm   کد کالا  زاویه Z mm   Lmm
  75 715-070-90 90  45 139
  110 715-100-90 90  58 179
  125 715-125-90 90  130 203
  200 915-200-90 90  225 400

سه راه بازدید 90
سه راه بازدید 90