دستگاه گرد آوری و ارسال داده ها به ایستگاه مرکزی

دستگاه گرد آوری و ارسال داده ها به ایستگاه مرکزی

  • مشخصات فنی :

    انرژی مورد نیاز این دستگاه از طریق یک صفحه فتوالکتریک کوچک تامین می شود (بدون نیاز به برق در مزرعه ) قابل افزایش تا یک دستگاه کامل هواشناسی و ایستگاه پیش بینی بیماری های گیاهی

دستگاه گرد آوری و ارسال داده ها به ایستگاه مرکزی
دستگاه گرد آوری و ارسال داده ها به ایستگاه مرکزی