دریچه بازدید

دریچه بازدید

 • مشخصات فنی :

   قطر اسمی mm   کد کالا L1mm   L2mm
  50 716-050-00 97 147
  75 716-070-00 100 156
  110 716-100-00 80 140
  125 716-125-00 90 148
  160   716-160-00  100  154

دریچه بازدید
دریچه بازدید