درپوش تست

درپوش تست

 • مشخصات فنی :

   قطر /mm L/mm  کد کالا
  50 37/5 981-050-00
   75 41 981-070-00
  110  38/5 981-100-00
  125  45 981-125-00
   160 45  981-160-00 

درپوش تست
درپوش تست