درپوش تست

درپوش تست

 • مشخصات فنی :

   قطر اسمی mm   کد کالا L /mm 
  40  781-040-00 41
  50  781-050-00 37/5
  75  781-070-00  41
  110   781-100-00 38/5
  125    781-125-00  45
  160 781-160-00 45
  200    781-200-00  50

درپوش تست
درپوش تست