حسگر اندازه گیری سرعت باد

حسگر اندازه گیری سرعت باد

  • مشخصات فنی :

    اطلاعات گرداوری شده به وسیله این حسگر ، در محاسبات تعیین پتانسیل تبخیر و تعرق حداکثر (به روش پتنمن) مورد استفاده قرار میگیرد.

حسگر اندازه گیری سرعت باد
حسگر اندازه گیری سرعت باد