حسگر اندازه گیری رطوبت ، دما و شوری خاک TDR

حسگر اندازه گیری رطوبت ، دما و شوری خاک TDR

  • مشخصات فنی :

    *برای اندازه گیری رطوبت، شوری و دمای خاک
    *مورد استفاده در انواع بافت خاک(شن،هیپریونیک)

حسگر اندازه گیری رطوبت ، دما و شوری خاک TDR
حسگر اندازه گیری رطوبت ، دما و شوری خاک TDR