حسگر اندازه گیری خیسی برگ

حسگر اندازه گیری خیسی برگ

  • مشخصات فنی :

    برای پیش بینی بیماری های گیاهی

حسگر اندازه گیری خیسی برگ
حسگر اندازه گیری خیسی برگ