حسگر اندازه گیری تشعشعات خورشیدی

حسگر اندازه گیری تشعشعات خورشیدی

  • مشخصات فنی :

    این حسگر در تمام شرایط آب و هوایی به خوبی عمل نموده و اطلاعات جمع آوری شده به وسیله آن ، در محاسبه میزان تبخیر و تعرق گیاهان مورد استفاده قرار میگیرد. 

حسگر اندازه گیری تشعشعات خورشیدی
حسگر اندازه گیری تشعشعات خورشیدی