بست سقفی جوشی-روکش دار

بست سقفی جوشی-روکش دار

 • مشخصات فنی :

   سایز-میلی متر  کد کالا
   40  01 -040- 086
  50 01 -050- 086
  63 01 -063- 086
  75 01 -075- 086
  90 01 -090- 086
  110 01 -110- 086
   125  01 -125- 086
  160  01 -160- 086

بست سقفی جوشی-روکش دار
بست سقفی جوشی-روکش دار