بست سقفی جوشی -مدل پایدار

بست سقفی جوشی -مدل پایدار

 • مشخصات فنی :

   سایز-میلی متر  کد کالا
  50 04 -050- 086
  63 04 -063- 086
  75 04 -075- 086
  90 04 -090- 086
  110 04 -110- 086
   125  04 -125- 086
  160  04 -160- 086

بست سقفی جوشی -مدل پایدار
بست سقفی جوشی -مدل پایدار