بست دیواری

بست دیواری

 • مشخصات فنی :

   سایز-میلی متر  کد کالا
  50 00 -050- 086
  63 00 -063- 086
  75 00 -075- 086
  90 00 -090- 086
  110 00 -110- 086
   125  00 -125- 086
  160  00 -160- 086

بست دیواری
بست دیواری