بیمارستان برکت

بیمارستان برکت

نام: بیمارستان برکت 
آدرس: آزاد راه تهران کرج
تعداد تخت: 740
نوع جنس: پوش فیت پروتکت